Aktiviteter Mærkesager

Øget kapacitet i sundhedsvæsenet

I 2017 udgav Sundhedsstyrelsen en statusrapport på allergiområdet, som slog fast, at der mangler fokus på allergi i sundhedsvæsenet.

Sundhedsvæsenet mangler kapacitet og kompetencer til at udrede og behandle overfølsomhedssygdomme. Det er derfor afgørende, at vi sikrer efteruddannelse af læger og sygeplejersker, etablerer de sidste allergicentre og implementerer fuld overenskomst for praktiserende speciallæger.

Det er nu mere end fire år siden, at Sundhedsstyrelsens statusrapport på allergiområdet slog fast, at vi mangler fokus på allergi i sundhedsvæsenet. Det allergologiske speciale blev nedlagt i 2004 og området lider stadig under manglende uddannelse af specialister og lægerne i almen praksis og på sygehusene. Vi mangler ganske enkelt specialister til at udrede allergi og flere nuværende læger mangler stadig de nødvendige redskaber til at diagnosticere og behandle patienterne.

Manglende kapacitet i sundhedsvæsenet med meget få allergispecialister står mildt sagt i skærende kontrast til antallet af mennesker, der allerede har og fremadrettet bliver diagnosticeret med en eller flere allergiske sygdomme. Faktum er, at antallet af henvendelser fra mennesker med allergi stiger på landets sygehuse og tre allergicentre, mens det stadig skorter på forbedringer af de lægefaglige kompetencer.

Lad os få anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen i spil

I Astma-Allergi Danmark har vi høje forventninger til den tværregionale taskforce, som blev nedsat efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsens statusrapport for allergiområdet i 2017.

Med sundhedsstyrelsens statusrapport for allergi fulgte fem anbefalinger, som Astma-Allergi Danmark fortsat hilser velkomne. Resultaterne herfra skal nu sikre, at indsatsen bliver konkret og handlingsorienteret og velfunderet i et stærkt aftalegrundlag.

Vi arbejder bl.a. for følgende tiltag:

Styrk kompetencer og øg kapaciteten indenfor allergologi

Vi skal styrke opkvalificering af allergologiske kompetencer blandt læger og sygeplejersker. Det skal blandt andet ske ved at sikre et øget fokus på efteruddannelse og fagområdeuddannelsen i allergologi, så lægerne på tværs af specialer, får de nødvendige kompetencer til både at forebygge, opspore og behandle et bredt spektrum af allergisygdomme. Der skal sikres en fast struktur af uddannelsen og uddannelsesforløbet, så den opnår samme vedvarende prioritering i alle regioner.

Fokus på speciallæger

Regionerne skal ind i kampen for at sikre et tilstrækkeligt antal stillinger til speciallæger, der har hovedbeskæftigelse i specialiserede allergifunktioner.

Det bør sikres, at almen praksis besidder kompetencer indenfor størstedelen af allergi og overfølsomhedssygdomme og kan henvise til specialiseret udredning og behandling, hvis det skønnes relevant. Uddannelse i målbeskrivelsen for almen praksis bør løbende justeres og opprioriteres, og løbende efteruddannelse bør prioriteres.

Etablering af allergicentre i alle regioner

Vi skal i mål med etableringen af de sidste to tværfaglige allergicentre i Danmark. Det vil få stor betydning for udligningen af de store geografiske forskelle, føre til mere effektive patientforløb og fremme forskning og udvikling på området.

Allergicentre varetager den specialiserede udredning og behandling af allergipatienter i sygehusvæsenet. De komplekse og ofte livslange problemstillinger, varetages bedst i et tværfagligt set-up med deltagelse af både børne- og voksenallergologer, ligesom flere patienter har flere allergirelaterede sygdomme indenfor flere fagområder.