Naturfaglige kompetencer

Undervisningen frem mod den fælles prøve for de tre naturfag i 9. klasse skal have de 4 naturfaglige kompetenceområder i fokus. Det er i naturfag fra 1. til 9. klasse naturligt at arbejde problemorienteret, så eleverne styrkes i de 4 kompetencer; undersøgelses-, modellerings-, perspektiverings- og kommunikationskompetencen.

 

Jagten på Allergien understøtter arbejdet med alle 4 kompetenceområder, og lægger op til elevernes problemorienterede tilgang til det konkrete indhold med brug af naturvidenskabelig arbejdsmetode.

 

I Jagten på Allergien tilgodeses de naturfaglige kompetencer bl.a. med følgende mål for den enkelte elev:

 


Undersøgelseskompetencen

 

 • Formulering af naturfaglig problemstilling, som kan undersøges via materialet
 • Planlægning af hvilke informationer og forsøg der er relevante for at undersøge problemstillingen
 • Opstilling af hypoteser, om fx hvilke stoffer gruppens avatar er allergisk overfor
 • Gennemførelse af systematisk undersøgelse, fx af et plejeprodukts bakterieudvikling over tid
 • Strukturering og formidling af undersøgelsesresultater, så de samlet videregiver viden og handlekompetence.

 


Modelleringskompetencen

 

 • Behandling af undersøgelser med relevante modeller, når fx resultaterne skal samles i et diagram
 • Reducering af kompleksitet ved brug af modeller, når fx indholdsdeklarationen skal præsenteres
 • Påvisning og forklaring af årsagssammenhæng vha. modeller, fx når gruppens avatars plejeprodukter analyseres
 • Relevante symboler og repræsentationer benyttes gennem hele materialet.

 


Perspektiveringskompetencen

 

 • De naturfaglige problemstillinger i arbejdet skal forholdes til den nære og fjerne omverden
 • Naturfag og teknologis rolle i samfundsudviklingen berøres
 • Forklaring af indre sammenhæng i en naturfaglig problemstilling
 • Genkendelse og forklaring af sammenhænge af årsager, naturfaglige forhold og fremtrædelsesformer.

 


Kommunikationskompetencen

 

 • Mundtlig og skriftlig formidling af forløbets arbejde med brug af fagsprog
 • Underbygge argumenter med brug af relevante naturfaglige begrundelser
 • Målrettet indsamle centralt naturfagligt indhold fra diverse kilder.