Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Landsmøde 2015

Landsmødet er foreningens øverste myndighed. Landsmødet indkaldes af foreningens bestyrelse, og mødet afholdes hvert år på skift i de 5 regioner.

I 2015 afholdes det ordinære landsmøde d. 25. april 2015 på Comwell Korsør, Ørnumvej 6. 4220 Korsør.

Alle medlemmer har mulighed for senest 8 uger før landsmødet at tilmelde sig som stemmeberettigede. I 2015 skal tilmelding således foretages til foreningen inden d. 28. februar 2015. Såfremt der er flere tilmeldte, end der er pladser – se nærmere vedtægternes § 5.3 – afholdes der senest 4 uger før landsmødet et opstillingsmøde i den pågældende region, hvor alle valgbare medlemmer i regionen inviteres jf. § 7.

Forslag, som ønskes behandlet på landsmøde, skal være foreningen i hænde senest 4 uger før mødes afholdelse. I 2015 skal forslag således være foreningen i hænde inden d. 28 marts 2015.

Ligeledes skal der 4 uger forinden mødet foretages opstilling af kandidater til bestyrelsen. I 2015 skal der være modtaget ønske om opstilling inden d. 28 marts 2015.. Senest 2 uger før (11 april). landsmødet tilsendes de mødeberettigede endelig dagsorden, revideret regnskab, forslag til budget samt indkomne forslag og kandidatliste.

Dagsorden

Dagsorden skal mindst indeholde følgende:
 
1.    Valg af dirigent
2.    Formandens beretning
3.    Forelæggelse af regnskab
4.    Godkendelse af budget
5.    Indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer
6.    Valg af formand eller næstformand samt bestyrelsesmedlemmer
7.    Eventuelt

Der vil også blive indkaldt til landsmødet og en opfordring til medlemmerne om deltagelse i AstmaAllergi blad 2 2015.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning